KAERUYO

Yoを使って「いまから帰るよ」連絡仮解除後3分以内に「KAERUYO」へYoすると、解除が完了します